Δίκαιο μισθώσεων και συνιδιοκτησίας


Στον τομέα του δικαίου των μισθώσεων αναλαμβάνουμε:

  • σύνταξη συμβάσεων μίσθωσης κατοικίας και εμπορικής μίσθωσης,
  • αγωγές πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου,
  • καταγγελίες μισθωτικών συμβάσεων,
  • ζητήματα αύξησης μισθωμάτων

or other cases concerning tenancy law.

καθώς και κάθε άλλο πρόβλημα που τυχόν προκύψει στην σχέση μίσθωσης κατοικίας ή εμπορικής μίσθωσης.

Δικηγόροι:

  • Gerda Trautmann-Dadnia